Portali arsimor “Paqja me ju!” U krijua për dëshminë e Krishtit dhe të besimit ortodoks nëpërmjet internetit. Në këtë shohim një mundësi për të kontribuar në përmbushjen e urdhërimit të Shpëtimtarit: “Shkoni pra e mësoni gjithë kombet, edhe i pagëzoni në emrin e Atit e të Birit dhe të Frymës së Shenjtë. 20 Edhe i mësoni ata të ruajnë gjithë sa ju kam porositur juve. Edhe ja, unë jam bashkë me ju gjithë ditët deri në mbarim të jetës. Amin” (Ungjilli i Mateut 28: 19-20).

Jisu Krishti i përshëndeti dishepujt e Tij me fjalët: “Paqja qoftë me ju!” Apostujt iu drejtuan gjithashtu edhe atyre që u sollën mesazhin e Ungjillit.

Ne ju dëshirojmë paqe – paqe nga Perëndia, duke ju drejtuar fjalët e Zotit dhe Shpëtimtarit tonë.

Në këtë portal mund të lexoni në gjuhën tuaj se si besojnë ortodoksët në Zot, si të bëhen të krishterë dhe nëse ka një kishë ortodokse në vendin tuaj. Dhe, sigurisht, do të jemi të lumtur të dëgjojmë nga ju!

Portali arsimor “Paqja me ju!” u krijua nga komisioni për Misionarizëm dhe Katekizem në Këshillin Dioqezan të Moskës (Kisha Ortodokse Ruse) me mbështetjen e Qendrës Analitike të Shën Vasilit të Madh.

Predikimi në Mal, te Zotit Jisu Krisht