Кудай

Православ машайакчылар Үчбирдик-Кудайга — Ата, Уул жана Ыйык Рухка ишенишет. Ыйык Үчбирдик кудайлык табияты менен бир жана бири-биринен ажырагыс үч Жак болуп саналат. Кудай — Аны даңкташыбыз жана Аны менен биригишип, ыйыктыкка жетишибиз жана Кудайдын балдары аталышыбыз үчүн бүт дүйнөнү жана бизди, адамдарды жараткан түбөлүк, кудуреттүү, баарынан жакшы рух.

Олуя кечил Андрей Рублев менен XV кылымда сүрөттөлгөн «Троица» иконасы.

Ыйса Машайак

Ыйса Машайак — Кудайдын Уулу, Ыйык Үчбирдиктин экинчи Жагы. Ал түбөлүктүктө Кудай-Атадан, ал эми белгилүү убакта Кудайды төрөгөн Ыйык Кыз Мариамдан төрөлгөн. Машайак — Кудайдын түбөлүк Сөзү. «Сөз адам болуп, биз менен жашап турду. Ал ырайымдуулук менен акыйкатка толо эле» (Ин. 1:14).

Ыйса Машайак — бул Кудай-Адам, чыныгы Кудай жана кемчиликсиз адам. Кудайлык жана адамдык табияттар Машайакта биригип калган: Кудай адам болуп келген.

Бардыгын кармап турган Машайак. Синай кечилканасынан икона (VI кылым).

Машайактын айкаш жыгачка кадалып, тирилип, асманга көтөрүлүшү менен бүткөн жердеги кызмат кылуусунун максаты адамзатты күнөө менен өлүмдөн куткаруу эле. Ыйса Машайак Өз осуяты жана иштери менен адамдардын Кудай менен жана өз арасындагы мамилелерине жаңы маани берген, насыят айткан, сүйүү, ырайымдуулук, момундук, эрдик жана боорукердик үлгүсүн көрсөткөн. Ал адамзаттын күнөөлөрү үчүн Айкаш жыгачка кадалып жана күнөөсүз курман болуп, Өзүнүн ыйык Каны менен бизди Асман Падышачылыгы үчүн күнөөдөн тазарткан. «Бирок Ал биздин күнөөлөрүбүз үчүн жарадар болду, биздин мыйзамсыздыктарыбыз үчүн кыйналды. Бизге тынчтык болуш үчүн, Ал жазага тартылды, Анын жарааты менен биз айыктык» (Ис. 53:5).

«Ыйса Машайакка ишенбеген адам Кудайга келе албайт жана Асман Падышачылыгына кире албайт. Ыйса Машайакка ишенип, бирок Ал сыяктуу мамиле кылбаса, Анын шакирти атала албайт» (олуя жыйын башчысы Иннокентий (Вениаминов), «Асман Падышачылыгына жол көрсөтүү»).

Православ дин

Православ дин — бул Үчбирдик-Кудайга ишенүү жана мунун натыйжасында Машайак тарабынан түзүлгөн Жыйындан ажырагыс жашоо. Православ дин Машайак элчилерге, ал эми алар машайакчылардын жаңы муундарына сактап өткөрүп берген дин болуп саналат (Иуд. 3, 2 Фес. 2:15, 1 Кор. 11:2 караңыз).

Православ диндин жалгыз максаты — бул ар бир адамды ыйыктоо, аны Жыйында Машайак менен бириктирүү, түбөлүк жашоого жеткирүү. Жакшы Кабардын пикири эми мында жатат, же башкача айтканда, Ыйса Машайак — Куткаруучу жана Кун Төлөөчү, Анын тирилиши аркылуу ар бирибиз Асман Падышачылыгында түбөлүк бактылуу жашоого жете алабыз.

«Православ дин — бул Кудайды чындыктан таануу жана Кудайды чындыктан кадырдоо; православ дин — бул Кудайга Рух менен, Чындык боюнча табынуу; (…) православ дин — бул Кудайдын адамдын — Өзүнүн чыныгы кызматчысынын атагын чыгаруусу, адамга Ыйык Рухтун ырайымын тартып берүүсү» (олуя жыйын башчысы Игнатий (Брянчанинов)).

«Православие» («ортодоксия») «туура даңктоо», «туура окуу» деген мааниге дал келет жана жалган окуулардан чыныгы динди белгилөө үчүн пайда болгон.

Адам

Адам Кудай менен байланышууда толук жашоо, сүйүү жана кубанычка ээ болуп, Ага рух менен, чындык боюнча табынуу үчүн Кудайдын бейнеси жана Ага окшоп жаратылган. «Адамдар бул дүйнөдөгү жаныбарлар өлгөндөн кийин жок болуп кеткендей эле эмес, Кудай менен жүз же миң жыл эмес, түбөлүккө жашоо үчүн жаратылган» (олуя жыйын башчысы Иннокентий (Вениаминов), «Асман Падышачылыгына жол көрсөтүү»).

Ар бир адам чексиз баалуу, анткени өзүндө Жараткандын изин ташат. Адам күнөөсүз, бирок кемчиликтүү жаратылган. Адам (биринчи адам) Кудайга окшош болуу, Кудайды таанууда өсүү үчүн жаратылган.

Бирок тарыхтын башталышында биринчи адамдырдын — Адам жана Обо эненин күнөө кылышы орун алган. Алар Кудайдын тилин албагандыгы үчүн ажалдуу болуп, каргышка учурашкан. Алардын табияты бузулган, ал эми адамдагы Кудайдын бейнеси күнөө менен караланган.

Адамзатты куткарган тирилген Машайак. Фреска.

Бирок Кудайдын Өзү адамдарга аяп, тагдырына кийлигишкен. «Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн, Өзүнүн жалгыз Уулун берди. Кудай Аны Ага ишенген ар бир адам өлбөй, түбөлүк өмүргө ээ болсун деп берди» (Ин. 3:16). Ыйса Машайак, Кудайдын Уулу бизди Асмандагы Атабыз менен бириктирген Жалгыз Арачы болуп калган.

Машайак Өзүнүн адамдык табияты менен Айкаш жыгачка кадалып өлтүрүлгөн жана Өз Каны менен бизди күнөө, каргыш жана түбөлүк өлүмдөн куткарган. Ал баарыбызга келечекте тирилип, түбөлүк жашоого жол ачуу жана эч качан өлбөө үчүн үчүнчү күнү тирилген. Машайактын Тирилишинен кийин өлүм машайакчыларга түбөлүккө өкүм сүрбөйт.

Жыйын

Православ Жыйын — бул Машайактын Денеси, Теңир Ыйса Машайактын ишеним, сырдуулуктар жана ыйык иерархиянын бирдиктүүлүгү менен бириккен Өз адамдары менен болгон биримдиги. Жыйындын бир гана башчысы бар — Машайак. Православ Жыйын жалгыз, ыйык, жалпы жана элчилер жыйыны болуп саналат. Ал адамдардын улуттук, социалдык жана башка ар кандай тиешелүүлүгүнө карабастан баарына ачык.

Православ Жыйын куткаруунун жалгыз кемеси болуп эсептелет. Бул кемеге Кудай бардык ишенгендерди жыйнайт.

Ишеним символу

Ишеним символу — бул православ машайакчылыктын негизги чындыктарынын кыскача баяндамасы. Ишеним символу Православ Жыйындын олуя аталар менен эки Дүйнөлүк Жыйында түзүлгөн (325- жана 381-жылы)

Биринчи Дүйнөлүк Жыйындагы олуя аталар иконасы.

 1. Жалгыз Кудай Атага, бардыгын кармап турган Кудайга, Асман жана жерди, көрүнгөн жана көрүнбөгөн нерселерди жараткан Кудайга ишенем.
 2. Жана жалгыз Теңир Ыйса Машайакка, Атасынан жалгыз эле бардык кылымдардан мурда төрөлгөн Кудайга: Жарыктан Жарыкка, Чыныгы Кудайдан Чыныгы Кудайга, жаралган эмес төрөлгөн, Атасы менен бүтүн болгон Кудайга ишенем. Бардыгы Ал аркылуу башталган.
 3. Биз үчүн, элдер үчүн, Асмандан келген жаныбызды куткаруучу, жана Ыйык Рух менен Мариям бойго жеткен кызынан төрөлүп тирүү Адам болгон.
 4. Понтий Пилаттын буйругу менен биз үчүн айкаш жыгачка кадалган, азап тарткан жана көмүлгөн.
 5. Ошондой эле, үч күндөн кийин Ыйык Жазууда айткандай тирилген.
 6. Асманга көтөрүлүп, Кудай Атасынын оң жагында олтурган.
 7. Жана тирүүлөрдү менен өлгөндөрдү сот кылуу үчүн кайра даңк менен келип турат, Анын Падышачылыгы эч качан бүтпөйт.
 8. Ошону менен Теңирге, Кудай Атадан чыгып келген, пайгамбарлар аркылуу элдер менен сүйлөшкөн, өмүр берген, Кудай Ата жана Кудай Уул менен тең сыйынылган жана даңкталган Ыйык Рухка ишенем.
 9. Жалгыз Ыйык, Жалпы жана Элчилер Жыйынына ишенем.
 10. Күнөөлөрдү жок кылуу үчүн чөмүлдүрүүнү кабыл алам.
 11. Өлгөндөрдүн кайра тирилгенин
 12. жана келе жаткан өмүрдү күтөм. Оомийин.