នៅលើទំព័រនេះយើងខ្ញុំចាក់ផ្សាយរឿងខ្លះៗរបស់មនុស្សដែលបានទទួលស្គាល់ព្រះគ្រិស្តនិងបាន ក្លាយខ្លួនជាអ្នកកាន់សាសនាអថូដុកហើយ ។ អ្នកអាចចែករំលែករឿងរបស់ខ្លួនដែរដោយទាក់ទង

មកយើងខ្ញុំតាមអ៊ីមែល ។